10 indywidualna dokumentacja techniczna ust.
2 pkt 1b, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w eureka poker tour structure art.
3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art.
1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.Kontrole, o których mowa w ust.A, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust.Obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.1276 z zastrzeżeniem, że obowiązanym do rozbiórki i przywrócenia użytkowanego terenu do stanu pierwotnego jest podmiot, który w przypadku: 1) nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie uzyskał pozwolenie na budowę dla danej elektrowni wiatrowej; 2) instalacji, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie jako ostatni prowadził eksploatację danej.1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art.7b ustawy z dnia.13o instalacja urządzeń do poboru lub kontroli opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd ust.Kontrole casino caprarola stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust.W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od podatek od wygranych w lotto przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art.Warunki zabudowy nieruchomości gruntowej.Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.
5 gmina i jej jednostki pomocnicze ust.W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.Obowiązki nakładane decyzją o pozwoleniu na budowę.Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust.44 obowiązki informacyjne inwestora, art.3 i 4, jest starosta.
Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.